მიღება-განთავსების სპეციალისტი

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: მიღება-განთავსების სპეციალისტი 

  • საგანმანათლებლო პროგრამების საფეხურები – III.
  • სარეგისტრაციო ნომერი:  04105-პ;
  • პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:  მესამე;
  • პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  საბაზო განათლება;
  • პროგრამის მოცულობა:  99 კრედიტი (2450 საათი);
  • პროგრამის სავარაუდო ხანგრძლივობა:  2 სასწავლო წელი;
  • ერთი აკადემიური წლის სწავლის საფასურია: 1 500  ლარი.

პროგრამა – მიღება-განთავსების სპეციალისტი   დაგვიკავშირდით ან/და შეავსეთ განაცხადი, განაცხადის შევსებიდან 1 დღის განმავლობაში ჩვენი წარმომადგენელი თავად დაგიკავშირდებათ და გაგაცნობთ პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების პირობებს.