სასტუმროს მიღება-განთავსების სპეციალისტი

გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი 

ჩარიცხვა ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: მიღება-განთავსების სპეციალისტი 

  • საგანმანათლებლო პროგრამების საფეხურები – III.
  • სარეგისტრაციო ნომერი:  10105-პ;
  • პროფესიულიკვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით:  მესამე;
  • პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  საბაზო განათლება;
  • პროგრამის მოცულობა:  ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის – 76 კრედიტი (1900 საათი), არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის – 91 კრედიტი (2275 საათი);
  • პროგრამის სავარაუდო ხანგრძლივობა: ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის – 54  სასწავლო კვირა, არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის – 65 სასწავლო კვირა;
  • ერთი აკადემიური წლის სწავლის საფასურია: 1 500  ლარი.

პროგრამა – მიღება-განთავსების სპეციალისტი